Souldance      Formació      Productora      Contacte      

ES

Souldance      Formació      Productora      Contacte      

ES

 
 

Política de privacitat

Raó Social del Responsable:
SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU
CIF:
B55727515
Direcció:
43201 Reus (Tarragona), C/ de la Presó, 9
Finalitat :
Companyia de dança (formació i creació d'espectacles).

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present política de privacitat de SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d'Internet de SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU.

Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents websites , relatius a servei prestats per SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del quaL és titular SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.souldanceproduccions.com.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable:
SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU
CIF:
B55727515
Direcció:
43201 Reus (Tarragona), C/ de la Presó, 9
Contacti amb amb nosaltres:
cia.souldance@gmail.com

 

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D'acord amb el previst a la normativa vigent, SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l'Usuari seran tractades amb les finalitat de:

- Gestió de les dades de contacte.
- Enviament d'informació que pugui ser del seu interès.
- Gestió de clients.
- Gestió de possibles clients.

S'informa de que es realitzaran avaluacions automatitzades, no s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

 

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

 

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les dades personals que s'introdueixin a la pàgina web no seran cedidades a tercers, amb excepció dels casos establerts per la legislació vigent.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La Web pot tenir habilitats enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anteriorm podran exercir-se per a cada Usuari mitjançan sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU
43201 Reus (Tarragona), C/ de la Presó, 9

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l'Autoritat de Contrl (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

 

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU
43201 Reus (Tarragona), C/ de la Presó, 9

 

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.souldanceproduccions.com.

En tot cas, l'Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d'un tercer, l'Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d'aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), C/ de la Presó, 9, i amb la gestió del domini d'Internet www.souldanceproduccions.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail cia.souldance@gmail.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

SOULDANCE PRODUCCIONS, SLU recomana, seguint les instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que es disposi de l'ús):

Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o "nicks" personals amb els que operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital" que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com "amics" o "contactes directes" prèviament per l'Usuari.
Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que acostuma a freqüentar.
Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l'Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'ha de subministrar les dades a desconeguts.
S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s'explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.
Si l'Usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la suscripció o no.
No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrassenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i7o desconeguts.
Sempre que es tingui algún dubre respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comú de la casa.
S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estiguin implementats.
Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Concienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar als menors que mai ha de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allitjar continguts com videos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
Control el perfil d'usuari del menor.
Assegurar de que el menor només accedeixi a les pàgines recomanades per a la seva edat.
Assegurar-se de que els menors no utilitzin el seu nom complert.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souldance és passió per la dansa

Gaudim cada assaig, assaborim cada coreografia, sentim cada pas, vivim la nostra passió.

 
Dilluns, 26 d'agost de 2019

COMENÇA EL NOU CURS!!

SOULDANCE és una companyia professional que porta més de 5 anys en actiu. Tenim una marca pròpia i per això, volem formar a ballarins/nes amb el nostre estil.

Si estàs interessat o interessada no esperis més i informa't!! 

QUEDEN MOLT POQUES PLACES!! 

- Més informació: cia.souldance@gmail.com o truca al 667381764!

(Formacions a partir de 15 anys).

 
Dilluns, 26 d'agost de 2019

PRIMERA MASTERCLASS DEL CURS AMB... RUTH PRIM!

Us presentem a la pimera professora que impartirà la primera masterclass a Souldance aquest nou curs!!

-RUTH PRIM!!

Si vols saber-ne més detalls... no ens perdis la pista en les nostres reds socials!! 

 

Més informació próximament!! Estigueu moolt atents!!! 

 
 
Dilluns, 31 de desembre de 2018

VIDEOCLIP SOULDANCE!

Us presentem el primer videoclip de la companyia Souldance! Esperem que el gaudiu tan com ho hem fet tots nosaltres. Gràcies al gran treball que ha realitzat ACL CINE grabant i editant i a les nostres coreògrafes Belén Prieto i Mónica Rincón per crear una companyia amb tanta màgia!! Desitgem que us agradi!!   

https://www.youtube.com/watch?v=pSP-kmjJYOk